24 silných stránek a ctností lidského charakteru

charakter, ctnosti

Říká se, že chcete-li poznat svět, měli byste se vydat do všech jeho čtyř světových stran. Čtverec tvoří čtyři pevné, spolehlivé a trvalé uspořádání. Ze čtyř ročních období se skládá rok. Analytická psychologie, hovoří o čtyřech typologiích charakterů člověka – o přemýšlivém, citovém, vnímavém a intuitivním. Rozděluje taky typy lidí podle čtyř základních ctností na moudrého, statečného, uměřeného a spravedlivého. Jedno středověké úsloví říká, že k tomu, aby člověk dobře žil, potřebuje čtyři stříbrňáky – jeden pro život, jeden jako dar potřebnému, jeden, aby mohl odevzdat daň králi a jeden odložit pro případ, že rodinu postihne neštěstí. Čtyřka je údajně číslem života.

Při procházení internetem jsem narazil na úryvek z knihy Silné stránky a ctnosti lidského charakteru od Christophera Petersona a Martina Seligmana, která reprezentuje první pokus na základě psychologické studie zmapovat a roztřídit pozitivní lidské vlastnosti. Lidské ctnosti jsou v knize rozděleny do šesti hlavních kategorií, které jsou tvořeny čtyřiadvaceti měřitelnými silnými stránkami lidského charakteru. Jsou morálně a všeobecně vážené, zahrnují naše kapacity pro pomoc sobě samým i druhým a vytváří pozitivní účinky, když je vyjadřujeme. Osobně si myslím, že by studii prospělo několik úprav, nicméně, rozbor je zajímavý v tom, že vás může obohatit o ucelenější vnímání lidského charakteru a svých silných stránek. Pokud myslíte častěji na své špatné stránky, možná budete sami překvapeni, kolik jich máte dobrých.

Moudrosti a poznání

Moudrost a poznání
Silné stránky a vlastnosti, na základě kterých dochází k získávání dovedností a využívání znalostí.

 • Kreativita a představivost (originalita, vynalézavost): Přemýšlíte o nových a produktivních způsobech, jak pojímat a dělat věci.
 • Zvídavost (zájmy, zkoušení nových věcí): zájem o probíhající události a jejich smysl, zkoumání a objevování.
 • Otevřenost (komplexní rozhodování, kritické myšlení): promýšlení věcí, zkoumání ze všech stran, promýšlení všech aspektů.
 • Láska k učení: Zvládání nových dovedností, témat, skupin znalostí.
 • Celostní pohled (moudrost): Být schopen poskytnout moudrou radu ostatním; mít pohled na svět, který dává smysl nám i ostatním lidem.

 

Odvaha

Odvaha
Emocionální silné stránky, které zahrnují silnou vůli nutnou k dosažení cílů tváří v tvář opozici, vnější i vnitřní.

 • Statečnost (udatnost): neutíkat před hrozbou, přijímání výzev, vyrovnávání se s obtížemi nebo bolestí; jednání podle vlastního přesvědčení i za cenu odsouzení.
 • Vytrvalost (pracovitost): Schopnost člověka dokončit, co začne, přetrvávající v průběhu času včetně překonávání překážek.
 • Integrita (autentičnost, poctivost): Přirozené chování, upřímnost, schopnost převzít zodpovědnost za vlastní cítění a jednání.
 • Vitalita (chuť do života, nadšení, razance, energie): Prožívání života s optimismem a energií, nadšením a motivací.

 

Humanita

Humanita
Vlastnosti z oblasti mezilidských vztahů, které zahrnují podporu a pomoc ostatním lidem.

 • Láska a Soucit: Oceňování blízkých vztahů s ostatními, a to zejména těch, které jsou založené na sdílení a vzájemné péči.
 • Laskavost (velkorysost, výchova, péče, soucit, altruismus, láska): Chovat se laskavě a konat dobré skutky pro druhé.
 • Sociální inteligence (emoční inteligence): Být si vědom motivů a pocitů jiných lidí a svých vlastních.

 

Spravedlnost

Spravedlnost
Silné stránky, které jsou základem zdravého a harmonického života komunity.

 • Občanství (sociální odpovědnost, loajalita, týmová práce): Schopnost pracovat jako člen skupiny nebo týmu; loajalita ke skupině.
 • Spravedlnost: Rovný, spravedlivý přístup ke všem lidem; nenechat osobní pocity zkreslit naše rozhodování ohledně ostatních.
 • Vedení: Podpora skupiny, jíž je člověk členem, aby se věci pohnuly za současného zachování dobrých vztahů ve skupině.

 

Střízlivost

Střízlivost
Vlastnosti, které chrání proti nezdravému sebevědomí a egoismu.

 • Odpuštění a milosrdenství: Odpuštění těm, kteří se zachovali špatně; akceptovat nedostatky druhých; dát lidem druhou šanci; nebýt mstivý.
 • Pokora, skromnost: Nechat úspěchy, ať mluví samy za sebe; nepokládat sebe sama za lepšího, než ve skutečnosti jsme.
 • Prozíravost: Být opatrný při svých rozhodnutích; zbytečně neriskovat; Neříkat a nedělat věci, kterých bychom mohli později litovat.
 • Seberegulace (sebeovládání): Ovládání toho, co člověk cítí a dělá; je disciplinovaný;ovládá své chutě a emoce (vyrovnanost).

 

Transcendence

Transcendence
Vlastnosti, které budují propojení s vesmírem a poskytují smysl života.

 • Hodnocení krásy a dokonalosti (úžas, zázrak): Uvědomit si krásu, dokonalost, a nebo kvalifikovaný výkon v různých oblastech života.
 • Vděčnost: Uvědomovat si dobré věci, které se dějí a být za ně vděčný ; být schopen vyjádřit poděkování.
 • Naděje (optimismus, zaměření na budoucnost): Očekávat od budoucnosti to nejlepší a sám o to aktivně usilovat
 • Humor (hravost): Smát se a mít dobrou náladu; přenášet úsměvy na ostatní; vidět světelnou stranu věci.
 • Spiritualita (religiozita, víra, účel): mít jasné přesvědčení ohledně vyššího cíle, smyslu života a smyslu vesmíru.

Zdroj:  Silné stránky a ctnosti lidského charakteru – Christopher Peterson, Martin Seligman

Roman

redaktor Cool magazine